Currently, documents are only available in Swedish. If you need more information, please contact us.

   Extra bolagsstämma 2022

   Aktieägarna i Oblique Therapeutics AB (publ) (559017-4487) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 13 maj 2022.

   Styrelsen för Oblique Therapeutics AB (publ) har den 27 april 2022 beslutat om att genomföra en emission av s.k. tvingande konvertibler med företrädesrätt för befintliga aktieägare som vid full teckning tillför bolaget cirka 46 MSEK före emissionskostnader. Beslutet är villkorat av aktieägarnas godkännande vid extra bolagsstämma den 13 maj 2022.

   Med anledning av den kvarvarande osäkerheten kring Covid-19-pandemin har styrelsen beslutat att stämman enbart kommer hållas genom poströstning enligt lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor i syfte att trygga aktieägarnas säkerhet. Detta innebär att stämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, dvs. det kommer inte hållas någon stämma med möjlighet att delta fysiskt.

   Alla handlingar inför stämman kommer att tillhandahållas på denna sida. Länk till digitalt poströstningsformulär återfinns under rubriken Förhandsröstning.

   Förhandsröstning

   Poströstningen sker i samarbete med Poströsta.se. Poströstningen är öppen från den 3 maj t.o.m. 12 maj 2022 på denna länk:
   Poströstningsformulär

   Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs på bolagets hemsida, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställd.

   Kommuniké från extra bolagsstämma 13 maj 2022

   Kommuniké från extra bolagsstämma i Oblique Therapeutics AB

   Protokoll från extra bolagsstämma 13 maJ 2022

   Årsstämmoprotokoll från extra bolagsstäamma Oblique Therapeutics AB 2022

   Kallelse till extra bolagsstämma 13 maj 2022

   Kallelse till extra bolagsstämma i Oblique Therapeutics AB 2022

   Fullmakt

   Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär återfinns nedan.

   Fullmaktsformulär

   Styrelsens förslag och tillhörande dokument

   Styrelsens beslut om emission av konvertibler

   Villkor konvertibel Oblique Therapeutics AB (publ)

   Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande

   Styrelsens redogörelse enligt 15 kap. 8 § aktiebolagslagen

   Revisorns yttrande enligt 15 kap 8 § aktiebolagslagen 

   Vill du ha mer information?

   Aktieägare har rätt att begära upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Skicka din fråga, komplett med ditt namn och dina kontaktuppgifter, till mats.jonasson@obliquet.com senast den 3 maj 2022.

   Bolaget kommer, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Oblique, att lämna sådana upplysningar på hemsidan senast den 6 maj 2022.