Currently, documents are only available in Swedish. If you need more information, please contact us.

   Årsstämma 2022

   Aktieägarna i Oblique Therapeutics AB (publ) (559017-4487) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 juni 2022.

   Med anledning av den av den kvarvarande osäkerheten kring Covid-19-pandemin har styrelsen beslutat att stämman enbart kommer hållas genom poströstning enligt lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor i syfte att trygga aktieägarnas säkerhet. Detta innebär att stämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, dvs. det kommer inte hållas någon stämma med möjlighet att delta fysiskt.

   Alla handlingar inför stämman kommer att tillhandahållas på denna sida. Länk till digitalt poströstningsformulär återfinns under rubriken Förhandsröstning.

   Förhandsröstning

   Poströstningen sker i samarbete med Poströsta.se, röstningen är öppen från den 23 maj t.o.m. den 14 juni 2022 på denna länk:

   Poströstningsformulär

    

   Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs på bolagets hemsida, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställd.

   Kommuniké från årsstämman 15 juni 2022

   Kommuniké från årsstämma i Oblique Therapeutics AB 2022

   Protokoll från årsstämman 15 juni 2022

   Protokoll från årsstämman i Oblique Therapeutics AB 2022

   Kallelse till årsstämma den 15 juni 2022

   Kallelse till årsstämma i Oblique Therapeutics AB 2022

    

   Fullmakt

   Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär återfinns nedan.

   Fullmaktsformulär

   Övriga handlingar

   Styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner

   Villkor teckningsoptioner 2022/2025:1

   Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande

   Valberedningens förslag och motiverade yttrande till årsstämman 2022

   Årsredovisning Oblique Therapeutics AB 2021

   Vill du ha mer information?

   Aktieägare har rätt att begära upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.
   Skicka din fråga, komplett med ditt namn och dina kontaktuppgifter, till mats.jonasson@obliquet.com senast den 5 juni 2022.

   Bolaget kommer, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Oblique, att lämna sådana upplysningar på hemsidan senast den 10 juni 2022.