Företrädesemission 2024

   EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV INFORMATIONEN PÅ DENNA SIDA SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

   Erbjudandet i sammandrag

   Styrelsen för Oblique Therapeutics AB (publ) beslutade den 9 februari 2024, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 28 juni 2023, om en nyemission av aktier av serie A med företrädesrätt för Oblique Therapeutics aktieägare som vid full teckning tillför bolaget cirka 28,6 Mkr före emissionskostnader.

   Teckningskurs:3,50 kronor
   Emissionslikvid:28,56 Mkr.
   Beräknad dag för offentliggörande av Investeringsmemorandum:2 februari 2024
   Avstämningsdag:16 februari 2024
   Teckningstid:20 februari – 5 mars 2024
   Beräknad dag för offentliggörande av utfall i företrädesemissionen:7 mars 2024

    

   Den som på avstämningsdagen 16 februari 2024 är registrerad som aktieägare i Oblique Therapeutics äger rätt att med företräde teckna nya aktier i företrädesemissionen och kommer att erhålla två (2) teckningsrätter för varje innehavd aktie. Nio (9) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie A. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av nya aktier.

   Personer i styrelse och ledning, större ägare samt investerare med koppling till större ägare har till styrelsen muntligen uttryckt sin avsikt att med eller utan företrädesrätt teckna till ett sammanlagt belopp motsvarande cirka 53,5 procent av emissionen.

   Dokument

   Nedan finns information och dokument avseende företrädesemissionen.

   Fullständiga villkor och anvisningar för företrädesemissionen samt övrig information om Oblique Therapeutics och information om teckningsförbindelser m.m. redovisas i det Informationsmemorandum avseende nyemissionen som bolaget beräknas offentliggöra omkring den 12 februari 2024.

   För mer information om bakgrund till och motiv för nyemissionen, se Oblique Therapeutics pressmeddelande daterat den 9 februari 2024.

   Hur tecknar jag aktier i nyemissionen?

   Teckning av aktier sker under teckningsperioden som löper från och med den 20 februari 2024 till och med den 5 mars 2024.

   Beroende på om du är aktieägare i Oblique Therapeutics eller inte, och i sådana fall om dina aktier är förvaltar- eller direktregistrerade, tecknas nya aktier på olika sätt. För mer information se nedan.

   Har du frågor om hur du ska gå till väga för att teckna aktier i nyemissionen, vänligen kontakta Eminova Fondkommission AB på tfn: 08-684 211 00, alternativt, email: info@eminova.se

   Förvaltarregistrerade aktieägare

   Om dina aktier i Oblique Therapeutics är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare kommer du inte erhålla en förtryckt inbetalningsavi. Teckning och betalning ska i stället ske enligt instruktioner från din bank respektive förvaltare. Vid eventuella frågor, vänligen kontakta din bank eller förvaltare.

   Direktregistrerade aktieägare

   Teckning med stöd av företrädesrätt

   Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom kontant betalning senast den 6 mars 2024.

   Om dina aktier i Oblique Therapeutics är direktregistrerade kommer du att få en förtryckt inbetalningsavi samt en särskild anmälningssedel skickad till dig per post. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående två alternativ:

   1.     Förtryckt inbetalningsavi (emissionsredovisning)

   I de fall samtliga erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel ska då inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på betalningsavin förtryckta texten. Inga ytterligare åtgärder krävs för teckning eller tilldelning.

   2.     Särskild anmälningssedel

   Ska användas om ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin ska utnyttjas. Högsta antal aktier som kan tecknas bestäms av antalet innehavda teckningsrätter. Teckning sker när både den särskilda anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Eminova Fondkommission. Referens vid inbetalning är anmälningssedelns nummer. Anmälningssedeln kan skickas med vanlig post (ej REK), via mail eller fax.

   Ifylld anmälningssedel ska vara Eminova Fondkommission tillhanda senast klockan 15:00 den 6 mars 2024. Anmälningssedlar som sänds per post bör avsändas i god tid före sista dagen i anmälningstiden.

   Ifylld särskild anmälningssedel skickas till:

   EMINOVA FONDKOMMISSION AB
   Ärende: Oblique Therapeutics AB (publ)
   Adress: Biblioteksgatan 3, 3 tr., 111 46 Stockholm
   Telefon: 08-684 211 00
   Hemsida: www.eminova.se
   Fax: 08-684 211 29
   E-post: info@eminova.se (inskannad anmälningssedel)

   Observera att anmälan är bindande och det finns ingen möjlighet att sätta ned det antal värdepapper som tecknats.

   Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter
   Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter kan göras via en digital anmälan se länk ovan (notera att BankID krävs) alternativt på anmälningssedeln benämnd ”Teckning utan stöd av teckningsrätter” som finns att ladda ned ovan samt från www.eminova.se. Någon inbetalning ska ej göras i samband med anmälan.